Anasayfa İletişim Favori Listenize Ekleyin Bu Sayfayı Yazdırın

İhbar Hattı İçin Tıklayınız.

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI
ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’UN UYGULANMASI

Şiddet Nedir?
Kişinin bedeninin, ruhunun ve duygularının acı çekmesine sebep olan aktif veya pasif her eylem şiddettir. Fizikî olması şart değildir. Sözle, psikolojik, cinsel, ekonomik de olabilir.
Şiddet Türleri Nelerdir?
 • Şiddet türlerinden en bilineni olan fiziksel şiddet vücut bütünlüğüne zarar veren davranışları içerir.
 • Psikolojik şiddet olarak da adlandırılan duygusal şiddet türü, ruhsal açıdan zarar ve acı veren her türlü söz ve davranışı içermektedir. (İlgi ve sevgiden mahrum bırakma, küçümseme, alay etme, korkutma, kuma getirme, hakaret, küfür, çocuğu göstermeme, sevdiklerinden uzak tutma ve tehdit etme vb.)
 • Cinsel şiddet, kadının isteği dışında ilişkiye zorlamanın yanı sıra, ona fiziksel ve duygusal zarar verme, fuhşa, doğurma ya da doğurmamaya zorlama gibi davranışları ve ruhsal hastalık, zihinsel gerilik ve ilaç kullanımı gibi kadının yetisinin olmadığı durumlardaki cinsel girişimleri de içermektedir.
 • Ekonomik şiddet ise emeğin maddi açıdan sömürüldüğü davranışları içermektedir.
Şiddet nasıl anlaşılır?
 • Tanıdığınızın yüzünde, sırtında, kolları veya bacaklarında belirgin morluklar, yaralar, kırıklar var mı? Sık sık başına bir kaza geldiğini mi söylüyor? Örneğin: “Merdivenden düştüm”, “Kapıya çarptım” gibi. Bu kişi sık sık çeşitli kaza bahaneleri ile işe, eğer öğrenci ise okula gelmiyor mu?
 • Tanıdığınızın eşi onu sık sık herkesin içinde azarlıyor, ona hakaret ediyor veya ona tehditler savuruyor mu?
Şikâyet ve İhbar
 • Şiddeti, sadece maruz kalanların değil herkesin bildirme imkânı vardır.
 • Şikâyet veya ihbar yazılı olabileceği gibi, sözlü de olabilir.
 • Şikâyet ve ihbar, polise, jandarmaya, savcılığa veya mahkeme gibi resmi makam ve mercilere yapılabilir.
Israrlı Takip (Stalking) Nedir?
Haberlerde sürekli karşımıza çıkan “Eski eşi tarafından her gün takip edilen ve yolu kesilen...”, “Eski sevgilisinin sürekli telefonla ve iş çıkışına gelerek taciz ettiği...”, “Reddettiği kişi tarafından sürekli evine çiçek gönderilen...” vs. şeklindeki sürekli veya belli aralıklarla tekrarlanan mağduru rahatsız edici davranışların tümü.
Hangi davranışlar ısrarlı takiptir?
İstenmeyen telefon aramaları yapmak, kısa mesaj, mektup ve e-postalar göndermek, mesajlar yoluyla onu taciz etmek, takip etmek ve gözetlemek, bir sebep olmaksızın sürekli karşısına çıkmak, ona isteği dışında sıkça hediye, çiçek, vb. eşya göndermek, onun hakkında internette veya ağızdan asılsız dedikodular yaymak, mağdurun iletişim bilgilerini internette veya sosyal medyada yayarak üçüncü kişilerin onu rahatsız etmesine neden olmak, mağdur adına mal veya hizmet siparişi vermek vb.
Kanunun Kapsama Alanı
 • Şiddetin uygulandığı yerin önemi yoktur.
 • Şiddetin uygulandığı yerin ev veya çatılı bir mekân olması gerekmez.
Tedbir Kararı
 • Karar hemen uygulamaya konur.
 • Hâkimin tayin ettiği süre boyunca tedbir geçerlidir. En çok 6 ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde uzatılabilir.
 • Tedbir kararı, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir.
Kolluk Amiri Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları
 • Korunan kişilerle ilgili olarak, Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.
 • Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.
 • Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yukarıdaki tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından (48) saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar
Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâl
"Kolluk tarafından yapılacak tahkikat ve risk değerlendirilmesi sonucunda, derhal işlem yapılmadığı takdirde; şiddet eyleminin işlenmesinin önlenememesi, kişinin can güvenliği, hak ve hürriyetlerinin korunmasının tehlikeye girmesi, korunan kişinin zarar görmesi, şiddet eyleminin iz, eser, emare ve delillerinin kaybolması, şiddet uygulayanın kaçması veya kimliğinin tespit edilememesi gibi ihtimallerin ortaya çıkması ve resen veya ilgilinin talebi üzerine mülki amirden veya hâkimden karar almak için yeterince vakit bulunamaması hali"
Kolluk Amiri Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları
Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak;
 • Şiddet içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,
 • Müşterek konuttan derhâl uzaklaştırılması,
 • Bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması,
 • Müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,
 • Korunan kişilere yaklaşmaması,
 • Korunan kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması,
 • Korunan kişinin yakınlarına yaklaşmaması,
 • Korunan kişinin tanıklarına yaklaşmaması,
 • Korunan kişinin çocuklarına yaklaşmaması,
Görevli Mahkeme
Aile mahkemesi
Yetkili Mahkeme
Koruma kararını vermeye; en az masrafla, en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer aile mahkemesi yetkilidir.
Yetkili Kolluk Birimi
Tedbir kararlarının yerine getirilmesinde;
 • Kişilerin yerleşim yeri,
 • Kişilerin bulundukları yer,
 • Tedbir kararının uygulanacağı yer, kolluk birimi yetkilidir.
Tedbir Kararı Verilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Koruyucu tedbir Kararı evrak üzerinde gecikmeden verilmelidir. Şiddeti ‘bıçakla keser gibi’ önlemeye yönelik olmalıdır.
  • Bu yüzden; duruşma açılmasına,
  • Tarafların çağrılmasına veya dinlenilmesine,
  • Tanık dinlemeye,
  • Rapor alınmasına,
  • Delil toplamaya gerek yoktur.
 • Koruyucu Tedbir Kararlarının verilmesinde gizlilik ilkesi geçerlidir.
 • Kanunda tedbirin üst limit süresi 6 ay olarak belirtilmiştir.
Kararın İcra Ve İnfazı
 • İcra ve infazı, Cumhuriyet savcılığı, kolluk kuvvetleri (polis ve jandarma) vasıtasıyla yapar.
 • Mahkeme tarafından verilen karar gecikme olmaması için Jandarma karakoluna elden götürmek mümkündür.
 • Kolluk tedbir süresince mağduru izler.
 • Bu karar, koruma kararı verilen kişinin:
  • Bulunduğu konutun haftada bir kez ziyaret edilmesini,
  • Birinci derece yakınları ile iletişim kurulmasını,
  • Komşularının bilgisine başvurulmasını,
  • Oturulan yerin muhtarından bilgi alınmasını,
  • Bulunduğu konutun çevresinde araştırma yapılmasını, içerir."
Tedbir Kararına Uymamak
 • Koruma kararına uymamak bir kabahattir.
 • Cezası (3) günden (10) güne kadar zorlama hapsidir.
 • Eylem başka suç oluştursa bile, tedbire muhalefetten ayrıca ceza verilir.
 • Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, zorlama hapsinin süresi (15) günden (30) güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi (6) ayı geçemez.
 • Zorlama hapsine ilişkin kararlar, Cumhuriyet başsavcılığınca yerine getirilir.


İstanbul Hakkında
Foto Galeri
Hizmet Standartlarımız
Jandarma
İç İşleri Bakanlığı Jandarma
Jandarma JİHİDEM
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Jandarma